Hoppa till huvudinnehåll

Anbudsförfrågan Coach i förändringsledning i industrin mot industri 4.0

Bakgrund


MITC är en samverkansplattform i Mälardalen med syftet att stärka industrins utveckling och omställning samt akademins (Mälardalens högskola) kompetens genom samverkan och samproduktion. MITC finansieras av industrin, Eskilstuna Kommun och ett antal nationella och europeiska finansiärer (t ex Tillväxtverket och ERUF).

MITC bedriver ett antal program och insatser för industriell utveckling. Programmen och insatserna är behovsstyrda och handlar både om att stötta företagen i förbättringsarbete med hjälp av Lean och andra metodiker samt att stötta industrin i den pågående omställningen mot nya tekniker som t ex digitalisering, AI, elektrifiering och autonomitet. Programmen bygger på förändringsledning och flera har en stark koppling till Produktionslyftets arbetssätt och metodik. Exempel är Produktionslyftets utvecklingsprogram, DigiLean (ett program som kombinerar Lean och digitalisering), workshopserier och övriga coaching program. Finansiering för insatserna kan variera över tid och är ofta kopplade till projekt finansierade av Tillväxtverket och ERUF som enbart innefattar stöd till Små och Medelstora företag (SME).

 

Uppdragsbeskrivning


Coachens uppdrag kan bestå i att behovsinventera företag i industrin och utveckla och driva program och insatser som stödjer industrins utveckling. Relevanta områden för programmen är t ex Lean, produktionsutveckling, digitalisering eller förändringsledning mot innovation och nya affärsmodeller i industrin genom nyttjandet av ny teknik.

Coachens uppdrag är att rekrytera företag till programmen, driva programmet från start till slut och behålla kontinuerlig kontakt med företagen efter programslut, samt erbjuda möjlig fortsättning i andra insatser där relevant. Programmen består oftast av en kombination av möten i grupp med andra företag och enskild coaching ute på företaget. Där möjligt uppmanas coacherna att kombinera programmen med test av ny digital teknik som finns att tillgå genom MITCs Tech Center och genom upphandlade mjukvaruexperter.

Enskilda avrop görs inom specifika projekt som kan omfatta helheten ovan eller delar av uppdragsbeskrivningen.

 

I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter

 

 • Behovsinventering i industriföretag i regionen
 • Identifiera, engagera och rekrytera SME företag till program inom t ex förändringsledning med koppling till Lean, digitalisering, nya arbetssätt inom produktionsutveckling, elektrifiering, AI mm.
 • Utveckla program och insatser som stöttar företagens omställning, gärna i en kombination av grupp och enskild coaching och med expertis från MDH och upphandlade experter
 • Driva programmen enligt satt metodik och arbetssätt där relevant.
 • Driva programmen och insatserna i samverkan med MITC och MDH, samt där relevant, även med Produktionslyftet
 • Stötta företagen i överföringen av kompetenser och teknik till den egna verksamheten samt guida mot fortsatt arbete efter avslutat program
 • Arbeta tillsammans med digitala tjänsteföretag och andra organisationer med digital kompetens för att stärka MITCs kompetensbas och erfarenhet på området och företagens nyttjande av ny teknik
 • Dokumentera och paketera programmen, insatserna och processerna under uppdragets gång med syfte att fler ska kunna utföra samma arbete senare.
 • Använda MITCs system och digitala plattformar
 • Bistå MITCs ledning med underlag till rapportering till olika finansiärer
 • Följa MITCs administrativa och ekonomiska rutiner
 • Kontinuerligt samråda med MITCs ledning och ekonom
 • Delta på MITC möten och informera om arbetet


Denna upphandling kan innefatta coachtjänst inom Produktionslyftet men behöver inte göra det. För att få vara verksam som coach inom Produktionslyftet krävs

 • dokumenterad erfarenhet av att driva praktiskt förändringsarbete genom arbete som organisationskonsult, ledare, forskare eller motsvarande;
 • dokumenterad förmåga att coacha och engagera människor i företag, på såväl lednings- som operativ nivå;
 • godkänt deltagande i av Produktionslyftet godkänd utbildning inom Lean, såsom Produktionslyftets grundutbildning inom Lean produktion, eller styrkt och dokumenterad motsvarande kompetens och kunskap; samt
 • förståelse för och en ambition att arbeta enligt Produktionslyftets modell bestående av dess villkor, metodik och vägledande principer.

 

Skallkrav

 

 • Coachen/företaget ska ha erfarenhet av att rekrytera företag till program och aktiviteter som drivs i samverkan mellan akademi och industri
 • Coachen/företaget ska ha erfarenhet av arbete med, och kännedom om, regionens industriföretag
 • Coachen/företaget ska ha högskoleutbildning
 • Coachen/företaget ska ha kunskap och erfarenhet inom Lean, produktion, produktutveckling och digitalisering
 • Coachen/företaget ska ha erfarenhet och kunskap inom beprövad coaching metodik/arbetssätt som drivs mot industrin
 • Coachen ska vara utbildad i förändringsledning, coaching metodik och change management teori
 • Coachen/företaget ska ha kunskap/erfarenhet om innovation och affärsmodeller
 • Coachen ska ha förmåga att skapa gruppdynamik och långsiktig tillit med företagen och projektteamen som leder till utveckling
 • I de fall avrop görs för coachtjänst inom Produktionslyftet ska coachen även uppfylla de fyra punkter ovan som relaterar till Produktionslyftet


Övria skallkrav


Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt och bifoga registerutdrag.
Blanketten ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.


Omfattning


Uppdragen avropas löpande och omfattning och mål för uppdraget meddelas i avropet.

 

Pris


Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget.

 

Utvärdering


Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:

 • Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.
 • Lämnade exempel och referenser som beskriver arbetssätt, metod och förmåga.
 • Kvalitet.
 • Pris


Vid utvärdering av inkomna anbud kommer kvalitet ha en högre vikt än priset i anbudet.

 

Märkning


Samtlig korrespondens och underlag som avser denna upphandling skall märkas enligt följande:

Upphandling: Coach i förändringsledning industri 4.0

 

Svar


Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.se alternativt till

MITC AB, John Engellaus Gata 1, 633 42 Eskilstuna.

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 24 april.

 

Kontaktuppgifter

Michael Rydell,  michael.rydell@telia.com

Mobil: 0703–245487

 

Anna Bird, anna.bird@mdh.se

Mobil: 073 - 6620654

 

Eskilstuna 2020-03-31

 

Med vänlig hälsning

Mälardalens Industrial Technology Center AB

Michael Rydell

Verksamhetsledare

 

Bifogade filer

Bilaga Juridiska krav MITC_1.pdf

Kravspecifikation coach i förändringsledning till MITC.pdf

 

 

Swedish