Hoppa till huvudinnehåll

Anbudsförfrågan Mjukvaruexpert Industri 4.0

Anbudsförfrågan Mjukvaruexpert Industri 4.0

MITC bedriver verksamhet i nära samverkan med MDH med syfte att stötta industrins behov av utveckling och omställning mot industri 4.0. Nya tekniker som digital tvilling, AR/VR och AI får ökad betydelse och både företag och akademi genomgår en stor omställning för att möta de ökade kraven och anamma möjligheterna som den nya tekniken erbjuder.  MITC arbetar i samverkansprojekt och tillämpade projekt med både små och medelstora företag (SME) och stora företag (OEMer). Behoven i företagen kan variera men ett mål är att öka utbytet mellan målgrupperna och hitta lösningar som är applicerbara för båda samt bidra till att relationerna stärks mellan leverantör och OEM för ökad konkurrenskraft.

MITC har nyligen etablerat ett teknikcenter i Eskilstuna där vi bedriver projekt i nära samarbete mellan industri och akademi. Partners i satsningen är Volvo CE, Volvo GTO, GKN, Alfa Laval, Hexagon, Robotdalen och MDH. Arbetet mot underleverantörer finansieras av Tillväxtverket och EU. De flesta projekt är sprungna ur industrins behov men en stark drivkraft är att belysa möjligheterna med den nya tekniken både genom kompetensen som finns i akademin (MDH) men också genom samarbete med ett antal företag med spetskompetens inom industri 4.0.

 

Uppdragsbeskrivning

MITC önskar teckna ramavtal med ett antal leverantörer med hög teknisk kompetens inom viktiga områden inom industri 4.0, dvs kopplingen mellan digitalisering och produktionssystemet. Exempel på områden som hittills identifierats är digital tvilling, AR/VR och AI men övriga områden kan även bli intressanta framåt.

Projekten som utförs kommer att bedrivas i ett team med en projektledare, en coach som analyserar företagens behov och utvecklar metodiken för arbetet, samt en eller flera mjukvaruexperter. Coachens roll är att stötta överföringen av kunskap från mjukvaruexpert till företag samt att garantera att utvecklingen blir bestående i företaget. Mjukvaruexperten ska bistå med kunskap och föreslå utvecklingsmöjligheter samt testa och implementera dessa tillsammans med projektteamet.

Uppdraget genomförs med utgångspunkt Eskilstuna.

 

Kravspecifikation mjukvaruexpert industri 4.0

·       I samråd med projektledning och coach identifiera behov och möjligheter för digitalisering och industri 4.0 teknik hos industriföretagen i MITCs portfölj

·       Stötta projektledningen i framtagandet av ett business case för företaget samt grundligt uppskatta kostnader för implementering av den nya tekniken

·       Efter beslut och behov utföra tester med företaget och projektteamet både i centermiljön och på plats i företagen

·       Tillsammans med teamet identifiera möjligheter till samverkan med övriga MITC och MDH (studenter och forskning) i genomförandet av projekten

·       Bidra till att lösningar blir bestående i företag och hos MITC genom att t ex bidra till handböcker eller manualer för test och implementering

·       Arbeta med kunskapsspridning och kunskapshöjning där behovet uppstår, genom t ex seminarier, events och interna workshops

·       Bistå med underlag till eventuella rapporteringar till finansiärer

·       Arbeta transparant och inkluderande i varje projekt.

 

Omfattning

Ramavtalet gäller till 2020-10-15 med möjlighet till förlängning efter enskild diskussion.

Avrop sker efter projektens behov. Tecknat avtal innebär inte några garantier avseende inköpsvolymer.

 

Skallkrav

·       Mjukvaruexperten/företag ska ha gedigen erfarenhet av industrin, produktionssystemet och industriell utveckling från både stora och mindre företag

·       Företaget ska ha erfarenhet av att efter industriella behov och i samråd med kund identifiera möjligheter med industri 4.0 teknik och digitalisering, testa och implementera dessa

·       Mjukvaruexperten/företaget ska ha dokumenterad expertis på ett eller flera områden inom industri 4.0 och digitalisering och ge konkreta exempel på implementering av ny digital teknik mot industrikunder.

·       Mjukvaruexperten/företaget ska ha erfarenhet av att jobba i samverkan med akademin

·       Mjukvaruexperten/företaget ska kunna utföra arbetet både på svenska och engelska

 

 

 

Övriga skallkrav

  • Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt och bifoga registerutdrag.

  • Blanketten ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.

 

Pris

 

Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget.

 

Utvärdering

Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:

  • Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.

  • Pris

  • Kvalitet

 

Vid utvärdering av inkomna anbud kommer kvalitet ha en högre vikt än priset i anbudet.

 

Märkning

 

Samtlig korrespondens och underlag som avser denna upphandling skall märkas enligt följande:

Upphandling:                      Mjukvaruexpert 4.0 2019

 

Svar

Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.se

alternativt till MITC AB, John Engellaus Gata 3, 633 42 Eskilstuna.

 

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 21 november.

 

Kontaktuppgifter;

 

Michael Rydell,  michael.rydell@telia.com

Mobil: 0703–245487

 

Vincent Adoue, vincent.adoue@mitc.se

Mobil: 0793–344302

 

Eskilstuna 2019-10-31

 

Med vänlig hälsning

Mälardalens Industrial Technology Center AB

 

Michael Rydell

Verksamhetsledare

 

Bifogade filer

Bilaga Juridiska krav MITC_1.pdf

Anbudsförfrågan Mjukvaruexpert.pdf

 

Swedish