Hoppa till huvudinnehåll

Förfrågan praktiska utbildningar för industri, inom ESF-projektet CompCor

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag. Projektet riktar sig i första hand till leverantörer inom fordonsindustrin. Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

Projektet pågår under perioden 2020-06-01—2022-11-30.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gäller som utbildare/föreläsare i projektet CompCor och avser att stödja projektets utveckling mot mål och önskat resultat med lärande utvärdering.
Målgrupp är små och medelstora företag inom tillverkande industri, många med koppling till fordonsindustrin. Samtliga företag finns i regionerna Sörmland, Västmanland och Örebro. Deltagare kan vara såväl tjänstepersoner som produktionspersonal.
I uppdraget ingår att genomföra utbildningar som utvecklats utifrån av företagen beskrivna behov, som framkommit i projektet Transmission. Följande utbildningar med beräknat upplägg och omfattning gäller enligt nedan:
1. -Förebyggande och avhjälpande underhåll, 5*4 timmar, beräknat 8 starter á 12 deltagare
2. -Förändringsförmåga, 8*3 timmar, beräknat 8 starter á 12 deltagare
3. -Grundläggande produktionsteknik, 4*3 timmar, beräknat 8 starter á 12 deltagare
4. -Industri 4.0, 11*2 timmar, beräknat 8 starter á 12 deltagare
5. -Kvalitetsverktyg och standarder, 3*3 timmar, beräknat 8 starter á 12 deltagare
Kurser för att utveckla en hållbar lärande organisation
6. Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg, 2 dagar, beräknat 10 starter á 12 deltagare
7. Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen, 2 dagar, beräknat 20 starter á 12 deltagare
Utbildningarna ska kunna genomföras genom så kallad blended learning. Utbildnings-tillfällena ska livesändas med lärare och med möjlighet för deltagarna att ställa frågor och diskutera. För att ge utrymme för delaktighet och aktivitet genomförs kurserna i grupper om 12 deltagare.
Uppdraget startar direkt när upphandlingen är avslutad i början av januari 2021 och slutar senast 2022-10-31. Utbildningstillfällen schemaläggs men genomförs endast om deltagarlistan är full (12 deltagare). Inga volymer garanteras då all utbildning sker på avrop, utifrån företagens behov.
Anbud kan lämnas på samtliga eller på enstaka utbildningar.


Skallkrav
• Leverantören skall ha planerat, genomfört och avslutat minst 2 liknande utbildningar med ett tillfredsställande resultat inom aktuell utbildning som ni avser lämna offert på, riktade till tillverkande industri. Beskriv och lämna referenser.
• Beskriv upplägg utifrån respektive utbildning som ni avser lämna offert på. Utbildaren skall behärska och kunna tillämpa metoder för online-utbildning.
• Leverantören ska kunna genomföra utbildningsinsatsen utifrån standarden för jämställdhetsintegrering och socialfondsprogrammets krav gällande lika möjligheter: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
• Leverantören ska visa på hur de avser möta tillgänglighetskravet, med avseende på språk- och kunskapsnivå och liknande.
• Leverantören ska genomföra utbildningsinsatsen utifrån metoder som har stöd i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att utbilda målgruppen, i det geografiska området.
Övriga skallkrav
• Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt och bifoga registerutdrag.
• ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.

Pris
Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget. Alla kostnader för att genomföra uppdraget skall ingå i timarvodet.
Utvärdering
Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:
• Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.
• Pris
• Kvalitet
Vid utvärdering av inkomna offerter kommer kostnadseffektivitet och pris ha en högre vikt än kvalitet i anbudet.
 

Märkning
Samtlig korrespondens och underlag som avser denna upphandling skall märkas enligt följande; Upphandling: CompCor 2020/00308
 

Frågor
Eventuella frågor ställs per mejl till projektledare Klas Brynte: klas.brynte@mitc.se

Svar

Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.se
alternativt till MITC AB, John Engellaus Gata 1, 633 42 Eskilstuna.

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 10 december.


Eskilstuna 2020-11-19

 

Med vänlig hälsning

Mälardalens Industrial Technology Center AB

Michael Rydell

Verksamhetsledare

 

Bifogade filer

Bilaga Juridiska krav MITC_1.pdf

Upphandling_utbildare_workshops.pdf

 

 

Swedish