Hoppa till huvudinnehåll

Förfrågan utvärdering av ESF-projektet CompCor

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag. Projektet riktar sig i första hand till leverantörer inom fordonsindustrin.
Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

 

Projektet pågår under perioden 2020-06-01—2022-11-30. 
 

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget gäller som utvärderare i projektet CompCor och avser att stödja projektets utveckling mot mål och önskat resultat med lärande utvärdering. 

I uppdraget ingår att genomföra följande;

 • leverantören ska stödja projektledningen med att formulera målsättningar och förändringsteori, samt att säkra förutsättningarna för utvärdering av effekter och resultat.
 • ta fram en plan för uppföljning och utvärdering.
 • ta fram start- och slutenkäter till projektets deltagare.
 • genomföra intervjuer med ett antal deltagare/företagsrepresentanter vid ett par tillfällen under projektets gång för att fånga upp mer kvalitativa aspekter.
 • påvisa/mäta vilka stegförflyttningar som gjorts under projekttiden, t ex hur ser företagens förändrade arbetssätt ut. Ansvara för återföring av resultat och bidra till lärande inom projektet och hos företagen/individerna. 
 • medverka på styrgruppsmöten vid behov. På dessa möten rapporteras resultat och eventuella avvikelser.
 • lämna en skriftlig delrapport och en skriftlig slutrapport vid projektets slut. 

Ett särskilt fokus kan vara att titta på hur online-utbildningen fungerar för målgruppen, utmaningar och framgångsfaktorer kring att börja arbeta med kunskapsöverföring på arbetsplatsen och vad som krävs för att företaget ska omsätta kompetensutvecklingen till verksamhetsutveckling. 
Omfattning

Uppdraget omfattar ca 300 timmar och gäller under förutsättning att ESF beviljar bifall till genomförandefasen.
Uppdraget startar direkt när upphandlingen är avslutad i början av augusti och slutar senast 2022-11-30. Projektets analysfas avslutas 2020-08-31 för att sedan gå över i genomförandefas.


Skallkrav

 • Leverantören skall ha genomfört och avslutat minst 2 utvärderingar med ett tillfredsställande resultat inom Socialfondens verksamhetsområden, det vill säga arbetsmarknad, arbetsliv, socialpolitik och utbildning. 
 • Leverantören skall behärska och kunna tillämpa någon eller några relevanta metoder för att studera både effekter och vad som förklarar effekterna. Utvärderingen bör ta sin utgångspunkt i en förändringsteori för den insats som ska utvärderas. 

 

 • Utvärderaren ska kunna utvärdera utifrån standarden för jämställdhetsintegrering och socialfondsprogrammets krav gällande lika möjligheter: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

Utvärderaren ska kunna utvärdera i vilken grad jämställdhetsintegrering och arbete med lika möjligheter bidragit till uppfyllelse av projektmålen. För att göra detta ska anbudsgivaren antingen ha egen kompetens eller kunna leva upp till kravet genom underkonsult som ska delta i samtliga relevanta faser av utvärderingen. 

Med relevant kompetens avses genusvetenskaplig akademisk kompetens och/eller relevant praktisk erfarenhet av utvärdering av jämställdhetsintegrering och jämställdhetssatsningar. 

 • Arbeta utifrån metoder som har stöd i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Övriga skallkrav

 • Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt och bifoga registerutdrag. 
 • ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.

Pris

Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget. Alla kostnader för att genomföra uppdraget skall ingå i timarvodet.  

Utvärdering

Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:

 • Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.
 • Pris 
 • Kvalitet

Vid utvärdering av inkomna offerter kommer kvalitet ha en högre vikt än priset i anbudet.

Märkning

Samtlig korrespondens och underlag som avser denna upphandling skall märkas enligt följande:
Upphandling:    CompCor 2020/00308

Svar

Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.se
alternativt till MITC AB, John Engellaus Gata 1, 633 42 Eskilstuna.

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 31 juli.


Eskilstuna 2020-06-30

 

Med vänlig hälsning

Mälardalens Industrial Technology Center AB

Michael Rydell

Verksamhetsledare

 

Bifogade filer

Bilaga Juridiska krav MITC_1.pdf

Upphandling utvärderare.pdf

 

 

Swedish