Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling coach i digitalisering och produktionsutveckling inom projektet DigiMission

Anbudsförfrågan coach i digitalisering och produktionsutveckling


MITC genomför en upphandling av coach till projektet DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med denna förfrågan.


Bakgrund
MITC och projektet DigiMission har beviljats finansiering från Tillväxtverket inom ramen för programmet Smart Industri i Regionerna 2.0 Östra Mellansverige. Syftet med projektet är att mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, samt tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds, för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter.
En viktig del av projektet handlar om att testa ny digital teknik och nya arbetssätt inom produktion samt att stötta företagen i implementering av dessa i sina verksamheter.
Ett av målen för DigiMission är att utföra 10 tester tillsammans med SME företag i innovationsmiljöer och testbäddar. Det är för att nå detta mål MITC upphandlar en coach inom digitalisering och produktionsutveckling.


Projektet pågår under perioden 2019-01-01—2020-11-15.


Uppdragsbeskrivning
Uppdraget utförs inom arbetspaketen Test och utveckling samt Implementering enligt ansökan och beslut från Tillväxtverket. Arbetet utförs främst i MITCs egna lokaler/miljöer om befintliga resurser finns, om inte finns möjlighet till samarbete med andra miljöer.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter
• Identifiera och engagera SME företag i samverkan kring digitalisering och nya
arbetssätt inom produktionsutveckling.
• Stötta SME företag i att identifiera behov som kan testas i labb/innovationsmiljö.
• Tillsammans med projektets medarbetare utföra 10 tester, demonstrationer och
workshops tillsammans med SME företag, gärna i grupp, som syftar till att öka
företagens kompetenser inom digitalisering och produktion samt stärker deras
förmåga att anamma tekniken och arbetssätten i sina egna verksamheter.
Exempel på tester/aktiviteter kommer att vara digital tvilling, VR/AR, cobots, IoT
mm.
• Stötta företagen i överföringen av kompetenser och teknik till den egna
verksamheten.
• Coacha företagen mot en kravspecifikation för eventuellt inköp av ny teknik eller
tjänst för fortsättning på arbetet.
• Aktivt arbeta för att engagera akademins resurser i de olika testerna samt aktivt
lära upp intresserade kollegor från MITC och akademin
• Arbeta tillsammans med digitala tjänsteföretag och andra organisationer med
digital kompetens för att stärka MITCs kompetensbas och erfarenhet på området
• Dokumentera och paketera testerna, demonstrationerna och processerna under
projektets gång med syfte att fler ska kunna utföra samma arbete senare.
• Kontinuerligt samråda med projektledningen och ekonom
• Delta på projektmöten.


Omfattning
Budgeten för arbetspaketen är på totalt 600 000 kr och avrop kommer att ske till de olika
aktiviteterna. MITC ger dock inga garantier för att hela budgeten upparbetas inom ramen
för dessa paket.
Uppdraget startar efter avslutad upphandling samt efter överenskommelse med
projektledaren och ska vara genomfört senast 2020-10-15.


Pris
Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget. Alla kostnader för att genomföra uppdraget skall ingå i timarvodet.


Skallkrav

• Coachen/företaget ska ha erfarenhet av att rekrytera företag till program och aktiviteter som drivs i samverkan mellan akademi och industri
• Coachen/företaget ska ha erfarenhet av arbete med, och kännedom om,
regionens industriföretag
• Coachen/företaget ska ha högskoleutbildning
• Coachen/företaget ska ha kunskap och erfarenhet inom produktion,
produktutveckling och digitalisering
• Coachen/företaget ska ha erfarenhet och kunskap inom beprövad
coachningsmetodik/arbetssätt som drivs mot industrin
• Coachen ska vara utbildad i coachningsmetodik och change managementteori.
Övriga skallkrav
• Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt och bifoga registerutdrag.
• ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.
Utvärdering och värderingsgrunder
Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:
• Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.
• Ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till pris. Anbud som uppfyller samtliga
ställda krav och har lägst pris kommer att antas.


Märkning
Samtlig korrespondens och underlag som avser projektet skall märkas enligt följande:
Projektnamn: DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen.
Ärende id: 20202212


Svar
Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.se alternativt till
MITC AB
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna.
Kontaktperson Annette Lood, tfn 070-5928527
Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 20 augusti 2019.


Eskilstuna den 5 juli 2019
Med vänlig hälsning
Michael Rydell
Verksamhetsledare

 

Bifogade filer

Bilaga Juridiska krav MITC.pdf

Upphandling coach i digitalisering och produktionsutveckling inom projektet DigiMission 190705_.pdf

 

Swedish