Offertförfrågan affärssystem Monitor, inom ESF-projektet CompCor 2020/00308

Upphandling · 23 februari 2022

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag. Projektet riktar sig i första hand till leverantörer inom fordonsindustrin.

Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC AB). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region/Mälardalens Högskola.

Projektet pågår under perioden 2020-06-01—2022-11-30. Utbildning sker utifrån företagens behovsanalys och kompetenskartläggningar.

 

Uppdragsbeskrivning

Vi har företag som behöver utbildningsinsats i hur de kan optimera sitt affärssystem med utgångpunkt ifrån Monitor.

 

Utbildningen ska innehålla följande moment;

 

 • Parametersättning
 • Produktionsberedning
 • Förkalkyl (offertberedning)
 • Produktionsplanering för tillverkning
 • Tillverkning och rapportering (i varje steg)
 • Efterkalkyl
 • Sätta företagets strategier
 • Effektivisering
 • Kommunikation- med kund, med underleverantör samt internt
 • Hantera krav – enligt samhälle, standard och kund
 • Hantera service och underhåll

 

Utbildningen riktar sig till företag som arbetar i Monitor och vill göra en utvecklingsresa.

 

Utbildningen sker på plats på MITC AB och förläggs med önskemål till halvdagar.

 

Omfattning

I dagsläget finns det intresse för att starta upp en utbildning för ca 6 företag.

 

Ytterligare avrop av utbildningar kan ske.

 

Tecknat avtal innebär inga garantier avseende inköpsvolymer.

 

Skallkrav

 • Leverantören ska ha alla relevanta och godkända tillstånd för verksamhetens bedrivande vid avtalsstart.
 • Leverantören ska kunna genomföra utbildningsinsatsen utifrån standarden för jämställdhetsintegrering och socialfondsprogrammets krav gällande lika möjligheter: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
 • Leverantören ska genomföra utbildningsinsatsen utifrån metoder som har stöd i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

 

Övriga skallkrav

 • Anbudsgivaren ska vara godkänd för F-skatt och bifoga registerutdrag.
 • ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.

Pris

 • Grupputbildning, ange totalt pris per grupp.
  • ange minsta och största antal per grupp.
  • ange längd/upplägg på utbildningen.

 

 

Alla kostnader för genomförandet ska ingå. Ange vad som ingår i priset.

 

Utvärdering

Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:

 • Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.
 • Pris
 • Kvalitet

 

Vid utvärdering av inkomna offerter k ommer kostnadseffektivitet och pris ha en högre vikt än kvalitet i anbudet.

 

Märkning

Samtlig korrespondens och underlag som avser denna upphandling skall märkas enligt följande: CompCor 2020/000308

 

Svar

Anbudet skall lämnas elektroniskt till :

annette.lood@mitc.se

alternativt till MITC AB, John Engellaus Gata 1, 633 61 Eskilstuna.

 

Kontaktperson för projektet är Klas Brynte, 070-534 02 82

klas.brynte@mitc.se

 

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 11 mars.

Eskilstuna 2022-02-21

 

 

Med vänlig hälsning

Mälardalens Industrial Technology Center AB

Annette Lood

 

Bilagor

Bilaga Juridiska krav MITC_1

Upphandling Monitor