COMPCOR

Kompetensutveckling för tillverkande industri i Sörmland, Västmanland och Örebro län, både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering

Offertförfrågan affärssystem Monitor, inom ESF-projektet CompCor 2020/00308

Läs vidare

Upphandlingar CompCor

Läs vidare

För att stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för män och kvinnor som arbetar inom tillverkande industri

För att bidra till att företag går ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft

MÅLGRUPP

Kompetensutveckling för tillverkande industri i Sörmland, Västmanland och Örebro län, både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering. Anställda, permitterade och varslade i små- och medelstora företag (SME), inom tillverkande industri, främst fordonsindustri. Företagen ska ha sin hemvist i regionerna Sörmland, Västmanland eller Örebro län.

NULÄGET

 • 40 deltagande företag, från Sörmland, Västmanland och Örebro (max 60)
 • 25 företag har eller har haft kompetensutveckling
 • Drygt 200 personer har fått kompetensutveckling (av 600 som är målet)
 • de större företagen främst har utbildat sin personal i kravutbildningar (truck, travers, brandfarliga arbeten, härdplast, maskindirektiv, etc.)
 • De medelstora företagen utbildar i sådant vi kan kalla konkurrensstärkande utbildningar: ritningsläsning & mätteknik, svetsprövningar, visuell kontroll, OFP, LOU, programmering av svetsrobot, CAD/CAM, etc.
 • Det är än så länge få som utbildar i strategiska eller omställningsutbildningar.
 • 9 företag som deltagit i workshopen om Kompetensutveckling som strategiskt verktyg.
 • 8 företag deltar i Tillväxtmotorn CompCor.

VÅRENS SCHEMALAGDA UTBILDNINGAR

Kompetensutveckling som strategiskt verktyg 3 tillfällen

(3 halvdagar, digital)

7, 9, 14 mars

Ritningsläsning & Mätteknik   – 2 tillfällen

(1 heldag, Eskilstuna)

22 mars

12 april

Kunskapsöverföring och handledning 1 tillfälle

(4 halvdagar, digitalt via Zoom – kl. 13.00-17.00 )

9, 12, 23 maj & 2 juni

Anmälan till klas.brynte@mitc.se

COMPCOR ERBJUDER

Webbutbildningar

 • Obegränsad tillgång till över 300 webb-utbildningar, under ett år
 • Kvalitet, arbetsmiljö, projektledning, förbättringsarbete, ledarskap, lager/logistik, organisation, bokföring medmera
 • iuc.diplomautbildning.se

Schemalagda kurser

Utifrån företags-gemensamma behov. Utvecklas löpande.

Följande är framtagna:

 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Förändringsförmåga
 • Grundläggande produktionsteknik
 • Kvalitetsverktyg och standarder

Kurser för att utveckla en hållbar lärande organisation

 • Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg
 • Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen

Anpassade kurser

 • Efter medverkande företags specifika behov, framtagna från företagets behovsanalys och kompetenskartläggning
 • Exempel: utbildaoperatörer i CAD/Cam, utbilda produktionstekniker i robotik

Se hela listan på upphandlade utbildningar

 • Webbutbildningar via IUC /Diploma**
 • Travers och repetitionskurs i Travers
 • Truck A och B samt repetitionskurs i Truck A och B
 • Härdplast
 • Brandfarligt arbete (heta arbeten)
 • Ritningsläsning och Mätteknik (Industriteknik)
 • Svetsning (MMA, MAG, TIG och GAS – Käl, Plåt, Rör)
 • Visuell kontroll
 • Svetsprövningar
 • YKB
 • ADR 1.3 hantering av farligt gods
 • Pressure Equipment Directive
 • Elsäkerhet för icke-elektriker
 • Röntgenprövning (OFP)
 • Instruktörsutbildning i Travers och i Truck
 • Ritningsläsning via e-learning
 • Kompetensutveckling som strategiskt verktyg
 • Praktiskt omställningsarbete (Industri 4.0)
 • HLR – första hjälpen, hjärtstartare
 • DigiMain – från traditionellt underhåll till förebyggande och avhjälpande underhåll
 • BAM – Arbetsmiljö
 • LOU – att sälja till offentlig sector
 • Kunskapsöverföring och handledning
 • Informationssäkerhet, ISO 27001
 • CNC-programmering
 • CAD/CAM
 • Hantering och programmering av svetsrobot
 • CE-märkning enligt maskindirektivet
 • Brandfarlig vara (föreståndare)
 • Produktionsteknik
 • Projektledning
 • Förändringsförmåga
 • Kvalitetsverktyg och standarder
 • Mjuklödning
 • Kontaktpressning
 • Ledarskapsutbildningar
 • IATF 16949:2016 Internrevisionsutbildning
 • Distansutbildning i Form och Lägestolerans
 • Distansutbildning – 3D-assist för skapande av program för solider
 • Distansutbildning – Programmering i Mazatrol för Integrex

JÄMSTÄLLDHET, TILLGÄNGLIGHET OCH ICKE-DISKRIMINERING

Jämställdhet

 • Insatserna ska fördelas proportionerligt mellan män och kvinnor, motsvarande könsfördelningen i företaget

Icke-diskriminering

Medarbetarna ska ha samma möjlighet att delta, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Tillgänglighet

 • Ta reda på om medarbetare har funktionsvariationer som innebär behov av hjälpmedel.
 • Finns eventuella hinder som behöver undanröjas?

PROJEKTTEAM COMPCOR

Klas Brynte

Projektledare samt delprojektledare Örebro län

070-534 02 82

klas.brynte@mitc.se

Gabriella Mast-Weggeman

Delprojektledare Sörmlands län

070-580 83 32

gabriella.mast.weggeman@mdh.se

Peter Barkenskiöld

Delprojektledare Västmanlands län

070-600 91 00

peter.barkenskiold@automationregion.com

Annette Lood

Projektekonom

070-592 85 27

annette.lood@mitc.com

ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL HA MER INFORMATION?

Kontakta delprojektledaren för din region, för en presentation av CompCor.

ÖVRIG INFO

CompCor leds av Mälardalens Industrial Technology Center i samverkan med Alfred Nobel Science Park och Automation Region

CompCor finansieras av Europeiska Socialfonden och projektet pågår från 1 juni 2020 till 30 november 2022

Bilaga-2-GDPR-bilaga

STYRGRUPP

Michael Rydell            MITC AB

Catarina Berglund       Automationregion

Christina Åhlstedt       Alfred Nobel Science Park

Gabriella Virdarson     FKG – Fordonskomponentgruppen

Britt Nordström          Teknikföretagen

Johan Nilsson             IF Metall

Emma Hanson            Region Sörmland

Mikael Nilsson Hjorth   Region Västmanland

Lisa Virén                    Region Örebro

CompCor

Projektet CompCor, Competitive Competence in Corona Times, ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 män och kvinnor som arbetar inom tillverkande industri.

Läs vidare