COMPCOR

Kompetensutveckling för tillverkande industri i Sörmland, Västmanland och Örebro län, både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering

För att stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för män och kvinnor som arbetar inom tillverkande industri

För att bidra till att företag går ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft

MÅLGRUPP

Kompetensutveckling för tillverkande industri i Sörmland, Västmanland och Örebro län, både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, anställda, permitterade och varslade i små- och medelstora företag (SME), inom tillverkande industri, främst fordonsindustri. Företagen ska ha sin hemvist i regionerna Sörmland, Västmanland eller Örebro län.utomatisering, hållbarhet och elektrifiering

VÅRENS KURSER

Under våren kör vi kurserna

 • DigiMain – från traditionellt underhåll till smart underhåll
 • Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg
 • Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen
 • Industri 4.0

COMPCOR ERBJUDER

Webbutbildningar

 • Obegränsad tillgång till över 300 webb-utbildningar, under ett år
 • Kvalitet, arbetsmiljö, projektledning, förbättringsarbete, ledarskap, lager/logistik, organisation, bokföring medmera
 • iuc.diplomautbildning.se

Schemalagda kurser

Utifrån företags-gemensamma behov. Utvecklas löpande.

Följande är framtagna:

 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Förändringsförmåga
 • Grundläggande produktionsteknik
 • Kvalitetsverktyg och standarder

Anpassade kurser

 • Efter medverkande företags specifika behov, framtagna från företagets behovsanalys och kompetenskartläggning
 • Exempel: utbildaoperatörer i CAD/Cam, utbilda produktionstekniker i robotik

Kurser för att utveckla en hållbar lärande organisation

 • Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg
 • Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen

JÄMSTÄLLDHET, TILLGÄNGLIGHET OCH ICKE-DISKRIMINERING

Jämställdhet

 • Insatserna ska fördelas proportionerligt mellan män och kvinnor, motsvarande könsfördelningen i företaget

Icke-diskriminering

Medarbetarna ska ha samma möjlighet att delta, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Tillgänglighet

 • Ta reda på om medarbetare har funktionsvariationer som innebär behov av hjälpmedel.
 • Finns eventuella hinder som behöver undanröjas?

PROJEKTTEAM COMPCOR

Klas Brynte

Projektledare samt delprojektledare Örebro län

070-534 02 82

klas.brynte@mitc.se

Gabriella Mast-Weggeman

Delprojektledare Sörmlands län

070-580 83 32

gabriella.mast.weggeman@mdh.se

Elin Asplund

Delprojektledare Västmanlands län

073-662 16 74

elin.asplund@automationregion.com

Annette Lood

Projektekonom

070-592 85 27

annette.lood@mitc.com

ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL HA MER INFORMATION?

Kontakta delprojektledaren för din region, för en presentation av CompCor.

ÖVRIG INFO

CompCor leds av Mälardalens Industrial Technology Center i samverkan med Alfred Nobel Science Park och Automation Region

CompCor finansieras av Europeiska Socialfonden och projektet pågår från 1 juni 2020 till 30 november 2022

Bilaga-2-GDPR-bilaga

STYRGRUPP

Michael Rydell            MITC AB

Catarina Berglund       Automationregion

Christina Åhlstedt       Alfred Nobel Science Park

Gabriella Virdarson     FKG – Fordonskomponentgruppen

Britt Nordström          Teknikföretagen

Johan Nilsson             IF Metall

Emma Hanson            Region Sörmland

Mikael Nilsson Hjorth   Region Västmanland

Lisa Virén                    Region Örebro

CompCor

Projektet CompCor, Competitive Competence in Corona Times, ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 män och kvinnor som arbetar inom tillverkande industri.

Läs vidare