Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.

Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även många andra företag som kan tillämpa liknande principer har deltagit och nya är välkomna. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, som utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter sedan 2008.

RISE IVF  är nationellt ansvariga för Produktionslyftet och MITC är den regionala hubben för östra mellansverige.  produktionslyftet.se


Startprogrammet

I Produktionslyftets Startprogram ”Förändringsarbete med automationsperspektiv” arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring och förnyelse. Frågor kring omställning mot en mer automatiserad produktion vävs in i programmet. Startprogrammet vänder sig till små och medelstora företag. Kostnaden för företaget är just nu subventionerad av Tillväxtverket genom Robotlyftet och är därmed 17 500 kronor. För mer information klicka här!

Utvecklingsprogrammet

Produktionslyftets beprövade program på 18 månader som utvecklar företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar.
I Utvecklingsprogrammet på 18 månader genomförs coachning och workshoppar hos företaget varannan vecka, sista halvåret var fjärde vecka. Mindre företag, upp till cirka 30 anställda, kan genomföra ett mindre omfattande Utvecklingsprogram där upplägget bygger på halvdagar alternativt heldagar samt delvis distansbaserat. När det behövs medverkar expert med olika kompetenser från Produktionslyftet. Två eller flera personer vid företaget ges också en högskoleutbildning i Lean uppdelad på fem tillfällen om två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Företag som antas till Utvecklingsprogrammen måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.

Bolag från samma koncern

Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram är designat för att utveckla fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter. När flera företag eller enheter som ingår i en koncernstruktur medverkar behövs ett koordineringsarbete.

Produktionslyftets arbetssätt bygger på att koncernen ger enheterna ett stort eget handlingsutrymme. Samtidigt vill man normalt bygga en gemensam struktur och ett inbördes lärande. Det är då nödvändigt att såväl företagens platschefer, lokala förändringsledare och nyckelpersoner som Produktionslyftets coacher kan avsätta tid för bland annat:

  • Dialoger med koncernledning och koncerngemensamma stabsfunktioner
  • Inbördes lärande och erfarenhetsutbyte
  • Uppföljning av framdrift och effekter.

Omfattningen av Produktionslyftets tillkommande arbete för detta är avhängig förutsättningar och ambitionsnivå. Insatsen planeras därför löpande i samråd med koncernens kontaktperson(er) och debiteras som antalet nedlagda timmar plus rese- och traktamentskostnader. Räkna med att minst 10 procent extra arbete tillkommer utöver den normala avgiften.

En alternativ lösning, som vi förordar, är att moderbolaget genomför ett Utvecklingsprogram inom Produktionslyftet för egen del, parallellt med enheternas, och helst med start före. Detta bygger både en bättre förståelse och skapar en stark förebild. Samsyn och förankring kan då etableras på djupet.

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Mer information om Utvecklingsprogrammet (pdf)

Läs mer om de företag som tidigare har deltagit i våra program

Fördjupningsprogrammet

I Fördjupningsprogrammet erbjuds företag som redan medverkat i Utvecklingsprogrammet en möjlighet att medverka igen. Siktet ställs då in på ett mer specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling, till exempel produktutvecklingen, försäljningen, ny fabrik, ny organisation eller ledarskap, nytt affärsområde etcetera. Vi arbetar med ett högre tempo och förväntar oss en stark drivning från företaget. Villkoren är som i Utvecklingsprogrammet, men med en kortare löptid, 10 månader.

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Mer information om Fördjupningsprogrammet (pdf)

Frågor eller mer information

Dan Carlsson · ‭070-780 61 82 · dan.carlsson@ri.se