Tillväxtmotorn

MITC hjälper ert företag att stärka verksamhetsledares kompetens genom ett utvecklingsprogram.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till företag med mellan 10 till 50 anställda som är intresserade av att ta del av kompetensutveckling från Mälardalens högskola, bland annat inom ledarskap, produktutveckling, innovation, försäljning och marknadsföring.

Genomförande
Utvecklingsprogrammet bygger på förtrolighet, deltagarnas egna frågor och samlade kunskaper från Mälardalens högskola. Arbetet sker genom 13 nätverksträffar à tre timmar, i nätverk om högst tio till tolv företag. Nätverksträffarna fokuserar på ett enskilt företag åt gången och utgörs av ny kunskap, föreläsningar, erfarenhetsutbyten och frågeställningar inom gruppen. En förutsättning för medverkande företag är signering av ett sekretessavtal.

Resultat
Resultatet av utvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn utvärderas med hjälp av en enkät som deltagare svarar på i programmets början och slut. Mätningsunderlaget visar hur företagsledare och verksamhet utvecklas inom strategisk beslutsfattning, produkt- och tjänsteutveckling och arbete med ständiga förbättringar. Erbjudandet innebär även stärkt kunskapsutbyte med Mälardalens högskola och möjligheter att knyta nya kontakter med övriga deltagare i utvecklingsprogrammet.

Kontakt
Gabriella Mast-Weggeman
gabriella.mast.weggeman@mdh.se