Digitala Stambanan

Projektägare: Teknikföretagen
Finansiering: Vinnova
Projekttid: november 2018 till december 2020
Kontaktperson MITC: Niklas Olsson

Digitala Stambanan

 

 

Digitala Stambanan är ett samverkansprojekt mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion 2030 och PiiA finansierat inom ramen för samverkansprogrammet uppkopplad industri och smarta material.

Sverige är idag ett av världens mest konkurrenskraftiga exportländer. Men förutsättningarna för industrin förändras nu kraftigt. Den analoga ekonomin ger plats för ett nytt digitalt marknadssystem. Dataströmmar blir minst lika viktiga som fysiska flöden av råvaror och produkter. Att snabbt och friktionsfritt utbyta data och information för att både effektivisera och skapa nya värden längs den industriella värdekedjan blir avgörande för fortsatt konkurrenskraft.

Projektet Digitala Stambanan undersöker och kartlägger behoven och möjligheterna med digitalt informationsutbyte i svensk industri. Ökad digitalisering ger helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i värdekedjorna. Det gör att företag kan samverka med varandra och sina kunder på nya sätt och skapa mervärden tillsammans.

Under industrialiseringen (Industri 1.0) på 1800-talet byggdes stambanor för järnvägen för att effektivisera transporten av gods och människor. Nästa industriskifte, Industri 4.0 kräver istället en stambana för att möjliggöra ett snabbt och friktionsfritt utbyte av digital information genom värdekedjorna i syfte att effektivisera och skapa nya värden; en digital stambana. En digital stambana bidrar till effektiva dataströmmar mellan aktörerna på en digital marknad som kopplar samman hela industrin; från råvaruleverantörer, via processindustri och tillverkningsindustri, till konsumenter.

En viktig förutsättning för att stärka svensk industris konkurrenskraft är att vi ansluter oss till den digitala marknaden på europeisk och global nivå då detta möjliggör större marknadsandelar för svenska företag. I Digitala Stambanan undersöker och kartlägger vi hur denna digitala plattform möjliggör effektivisering och nytt värdeskapande i process och tillverkningsindustrins värdekedjor.

Läs mer på: digitalastambanan.se